Pirkimo taisyklės ir sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir MB “Deivės terapija” (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje.
  2. Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja parduoti paslaugas Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti paslaugas ir už juos sumokėti nustatytą pinigų sumą.
  3. Internetinė parduotuvė – deivesterapija.lt, interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs/neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomuas paslaugas.
  4. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti paslaugų užsakymo Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsisakyti paslaugų Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė paslaugų užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko laikytis Taisyklių.
  5. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles, atsižvelgdamas į tuo metu galiojančius teisės aktus. Perkant paslaugas, naujausia Taisyklių versija publikuojama puslapyje deivesterapija.lt. Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su atnaujintomis Taisyklėmis. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles.
  8. Šio Taisyklės galioja kaip Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir baigęs apmokėjimo procedūrą nukreipiamas į „Mokėjimo patvirtinimo“ langą.
 1. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
  2. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.
  2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo) bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.
  4. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
 1. Paslaugų kainos, akcijos ir aprašymai
  1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos paslaugos nurodomos kartu su jų pardavimo kaina.
  2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, paslaugų kainos sumažinimą.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
  4. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.
  5. Įsigyta paslauga yra skirta vienam asmeniui.
  6. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už paslaugas per 1 (vieną) parą nuo užsakymo pateikimo momento.
  7. Įsigyjus paslaugą ją galima pasinaudoti per 3 mėnesius. Norėdami užsiregistruoti vizitui skambinkite telefonu +370 689 63981

 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.